Sri Lanka Government Web Portalසිංහල අකුරු මුහුණත බාගත කිරීමதமிலெழுத்தைப் பெறவூம்
සිංහල (Sinhala)தமிழ் (Tamil)English

Homeஎங்களைப் பற்றி

About Us

ஆலோசனை செயற்குழுவில் அங்கத்துவம்வகிப்பர்கள்

Hon. Sarath Ekanayake The Chief Minister of Central Province

கௌரவ சரத் ஏக்கநாயக்க அவர்கள்,
பிரதான அமைச்சர்,
பிரதான அமைச்சர் காரியாலயம்,
பல்லேகள
Hon. sunil k amarathunga  கௌரவ சுனில் கித்சிரி அமரதுங்க அவர்கள்,
கித்சிரி இல்லம்
முதலாம் குறுக்கு தெரு,
சபுமல் சதுக்கம்,
மெனிக்ஹின்ன
       
 Hon. nimal piyatissa கௌரவ நிமல் பியதிஸ்ஸ அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இலக்கம் 194,
முல்ஹல்கெல,
வலபனை.
 Hon. manel bandara கௌரவ மானெல் பண்டார அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இலக்கம் 64,
லுனுகம,
கொடியாதெனிய
       
 Hon. k kanaharaj கௌரவ கே. கனகராஜ் அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இலக்கம் 14,
நெரசின் ஹோம் வீதி,
ஹட்டன்
 Hon. jagath wijenayake கௌரவ அசோக ஜகத் விஜேநாயக்க அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இல. 16/42,
சங்கராஜ மாவத்தை,
கண்டி
       
 Hon. sathasivam கௌரவ எஸ் சதாசிவம் அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இல. 17/1,
புளும்பீல்ட் எவனிவ்,
அப்பர் லேக் பாதை,
நுவரெலியா
 Hon. e m r bandaranayake கௌரவ ஈ.எம்.ஆர். பண்டாரநாயக்க அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இல. 146,
நாகொள்ள வீதி,
மாத்தளை
       
 Hon. chanaka ailapperuma கௌரவ சானக்க அயிலப்பெரும அவர்கள்,
மாகாண சபை உறுப்பினர்,
இலக்கம். 146/2,
அனகாரிக தர்மபாள மாவத்தை,
கண்டி
 Hon. padmalal de alwis கௌரவ எஸ்.எம். பத்மலால் அள்விஸ் அவர்கள்,
இலக்கம். 446/ஏ,
மாத்தளை வீதி,
அலவதுகொட
       
Hon. g m m piyasiri கௌரவ பீ.எம்.எம். பியசிரி அவர்கள்,
பொன்விஸ்டா,
நுவரெலியா

Hon. s sridharan கௌரவ எஸ். ஶ்ரீதரன் அவர்கள்,
இலக்கம் .60/3 ஏ,
4 வது குறுக்கு தெரு, சொயஸ்சா இடம்,
நாவலபிடிய.
       
Hon. alhaj a l m uwais கௌரவ ஏ.எல்.எம். உவைஸ் அவர்கள்,
இலக்கம் 520,
2 வது சதுக்கம்,
மருதானை
   

 


ஆலோசனை செயற்குழு கூட்டம்

மாதம் திகதி
மே 21
ஜூன் 18
ஜூலை 16
ஆகஸ்ட் 20
செப்டம்பர் 17
ஒக்டோபர் 15
நவம்பர் 19
டிசம்பர் 17

Sections & Units of the Ministry

Sections

 1. Administration
 2. Planning
 3. Education
 4. Accounts
 5. Audit

Units

 1. Early Childhood Development unit
 2. Community Water supply unit

 

 

முக்கிய நோக்கங்கள் மற்றும் பணிகள்

Our Objectivesநோக்கங்கள்

 1. தேசிய மற்றும் மாகாண கொள்கைகளுக்கு அமைய மத்திய மாகாண அதிகார பிரதேசத்திற்குள் எல்லோருக்கும் சமமான கல்வி வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொடுத்தல் மற்றும் கல்வியில் அளயு ரீதியான பண்பு ரீதியான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தல்.
 2. நல்லாட்சியினூடாக மக்கள் திருப்திபடும் உள்ளுராட்சி கட்டமைப்பொன்றை உருவாக்குதல்.
 3. மத்திய மாகாணத்திற்குள் உள்ள காணிகளை முறையாக பயன்படுத்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், அரச காணிகளை முகாமைத்துவம் செய்தல்.
 4. மத்திய மாகாணத்திற்குள் நல்லாட்சியுடைய கூட்டுறவு சங்க கட்டமைப்பொன்றை உருவாக்குதல் மற்றும் கூட்டுறயு சேவையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல்.
 5. மத்திய மாகாணத்திற்குள் வாழும் அனைத்து இனங்களினதும் தனித்துவத்தை பாதுகாக்கும் வகையில்இ நல்ல கலாச்சார சுற்று சூழலை உருவாக்குதல், விழுமியங்கள் மற்றும் நற்குணங்களை விருத்தி செய்து சமூக கட்டுக்கோப்பை  மேம்படுத்தல்.
 6. மாகாணத்திற்குள் சுற்றுலா நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தல் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையை பிரபல்யப்படுத்தல்.
 7. மலைநாட்டின் வனப்பையும் பெருமையையும் பாதுகாக்கும் வகையில் பெருமைக்குரிய அபிவிருத்தி ஒன்றிற்காக புதிய தொழிநுட்ப ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்.
 8. பிரஜைகளின் அறியு மற்றும் தகவல் சுதந்திரத்துடன்; தொடரச்சியாக பயன்பாட்டு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்திக்கொடுத்து மத்திய மாகாணத்திற்குள் கற்றல் கலாச்சாரம் ஒன்றை உருவாக்கல்.
 9. மத்திய மாகாணத்திற்குள் முன் பிள்ளை கல்வியை மேம்படுத்தல்.
 10. மத்திய மாகாணத்திற்குள் கிராமிய மற்றும் தோட்ட பகுதி பிரஜைகளுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாதார வசதிகளை வழங்குவதன் ஊடாக வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தல்.
 11. மத்திய மாகாணத்திற்கள் நிலைபேரான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு செய்தல்.


செயற்பாடுகள்

 1. குறித்த விடய துறையின் இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்கு தேவையான சட்ட விதிகள், துணை சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளை நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்த செய்தல்.
 2. குறித்த விடய துறையின் மனித வள அபிவிருத்தியும் முகாமைத்துவமும்.
 3. குறித்த விடய துறையின் பௌதீக வளங்களின் அபிவிருத்தியும் முகாமைத்துவமும்.
 4. மாணவ சந்ததியினருக்காக மலைநாட்டின் பாடசாலை கட்டமைப்பை வலுயுட்டல்.
 5. மாகாண உள்ளுராட்சி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தல்.
 6. வினைத்திறனான அரச காணி பயன்பாட்டிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பொருளாதார, சமூக, மற்றும் சுற்றாடல் காரணிகளை முகாமைத்துவம் செய்தல்.
 7. மத்திய மாகாணத்தில் கூட்டுறயு முயற்சிகளை மேம்படுத்துவதற்கு வளவாளராக, ஆலோசகராக, உதவியாளராகஇ இணைப்பாளராக மற்றும் வழிகாட்டியாக செயற்படுதல்.
 8. கூட்டுறயு ஊழியர்களின் தர மதிப்பையும் செயற்பாட்டு விருத்தியையும் மேம்படுத்தல்.
 9. உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்காக வசதிகளை மேம்படுத்தல்.
 10. மத்திய மாகாணத்திற்குள் அமைந்துள்ள பாடசாலை நூலகங்கள், பிரிவேனா நூலகங்கள், திணைக்கள நூலகங்கள் மற்றும் பல்கலைகழக நூலகங்கள் போன்ற அனைத்து நூலகங்களையும் அபிவிருத்தி செய்தல்.
 11. மத்திய மாகாணத்திற்குள் அரச, தனியார் மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களினால் நடாத்திச்செல்லப்படும் முன் பள்ளிகள் யாதேனும் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒழுங்கு முறைக்கு, தரத்திற்கு அமைவாக நடாத்திச்செல்வதற்காக ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் நிறுவனமாக செயற்படல்.
 12. நீர் வழங்கல், துப்பரவாக்கல், சுகாதார கல்வி, திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு போன்றவற்றுக்காக செயற்திட்டங்களை உருவாக்கல், நடைமுறைப்படுத்தல் மற்றும் அவ்வாறான செயற்திட்டங்களை ஒருங்கிணைப்பு செய்தலும் வழிநடாத்துவதற்காக நடவடிக்கை எடுத்தல்.

அமைச்சின் ஒழுங்கமைப்பு முறைகள்

அமைச்சின் விளக்கப்படம்

அமைச்சின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்கள் மற்றும் பிரிவுகள்

திணைக்களங்கள்

 1. மாகாண கல்வி திணைக்களம்
 2. மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்களம்
 3. மாகாண காணி திணைக்களம்
 4. கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம்
 5. கலாச்சார அலுவள்கள் திணைக்களம்
 6. சுற்றுலா, வியாபார மற்றும் வணிக திணைக்களம்
 7. பொறியியல் சேவைகள் திணைக்களம்
 8. கூட்டுறவு பணியாளர் ஆணைக்குழு
 9. நூலக சேவைகள் சபை

பிரிவுகள்

 1. முன் பிள்ளை அபிவிருத்தி பிரிவு
 2. மக்கள் நீர் வினியோக பிரிவு
 3. தொழில் பயிற்சி பிரிவு
  • மாபனாவதுர தொழில் பயிற்சி நிலையம்
  • ஹுரிகடுவ தொழில் பயிற்சி நிலையம்

பிரிவுகள்

 1. நிர்வாக பிரிவு
 2. திட்டமிடல் பிரிவு
 3. கல்வி பிரிவு
 4. கணக்கு பிரிவு
 5. கணக்காய்வு பிரிவு

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி

cooperative Development and cooperative employee commission கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கூட்டுறவு பணியாளர் திணைக்களம் என்பன பிரதான அமைச்சின் கீழ் இயங்குகின்றன

கல்வி திணைக்களம்

Department of Education கட்டாய கல்வி பெற வேண்டிய வயதில் உள்ள மாணவர்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பை வழங்குகிறது

காணி திணைக்களம்

housing_construction services மத்திய மாகாணத்தில் கட்டுப்பாடு மற்றும் அனைத்து அரச நிலங்களை முறையான நிர்வாகம் நடத்துகிறது

எங்களை தொடர்பு

Reach us மாகாண சபை கட்டிடத்
பல்லேகல,
குண்டசாலை, 20168
இலங்கை

Go to top