Sri Lanka Government Web Portalසිංහල අකුරු මුහුණත බාගත කිරීමதமிலெழுத்தைப் பெறவூம்
සිංහල (Sinhala)தமிழ் (Tamil)English

Homeඅපගේ සේවාවන්

Our Services

නිවාස සංවර්ධන සේවාවන්

Housing Development Servicesමධ්‍යම පළාත තුල වෙසෙන ඉතා දිළිදු පවුල් සඳහා ස්ථීර නිවසක් ඉදිකර ගැනීම සඳහා ද්‍රව්‍ය හා මුල්‍ය ආධාර ලබා දීම.

ක‍්‍රියාත්මක වැඩසටහන්

 1. ඇස්බැස්ටෝස් ෂීට් ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන
 2. රු. 50,000/- නිවාස ණය ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහන

රු. 50,000/- නිවාස ණය ආධාර ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • ණය ඉල්ලුම්කරු අදාල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ස්ථීර පදිංචිකරුවකු වීම
 • වයස අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා අවුරුදු 55 ට නොවැඩි අයකු වීම( රජයේ ස්ථීර සේවක ඇප 02 ක් ඉදිරිපත් කළ හැකිනම් උපරිම වයස් සීමාව අදාල නොවේ)
 • ණය ඉල්ලුම්කරු විවාහකයෙකු නොවන විට ඔහු පවුලේ භාරකාරීත්වය හිමි පුද්ගලයා වීම (ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අතුසන් කල ග‍්‍රාම නිලධාරී සහතිකයකින් ඒ බව තහවුරු කළ යුතුයි)
 • සමෘද්ධිලාභියෙකු හෝ අඩු ආදායම්ලාභියෙකු වීම(එහෙත් මාසික වාරිකය හා ණය පොළිය ගෙවීමට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි)
 • ණය ලබාගැනීමට අදාල නිවස පිහිටි ඉඩම ණය ඉල්ලුම්කරුට හෝ ඔහුගේ පවුල් ඒකකයට අයිති එකක් විය යුතුයි
 • නිවාස ඉදිකිරීමට අදාල ඉඩම රජයේ ඉඩමක් නම් වසර 05 කට වැඩි කාලයක් ණය ඉල්ලුම්කරු එය භුක්ති විදින බව හා අනාගතයේ ඔහුට අයිතිය ලබාදීමට බාධාවක් නොමැති බව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් අනු අත්සන් කල ග‍්‍රාම නිලධාරී සහතිකයකින් තහවුරු කළ යුතුයි
 • වෙනත් අයකු සතු පෞද්ගලික ඉඩමක් නම් ණය ලබාගෙන ඉදිකරනු ලබන නිවසට අදාල බිම් කොටස ණය ලාභියාට ලබාදෙන බවට ඉඩම් හිමියාගෙන් ලබාගත් ලිපියක් ග‍්‍රාම නිලධාරී සහතික කර ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.

 

ඇස්බැස්ටෝස් ෂීට් ආධාර ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 • අදාල ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්ථීර පදිංචි අයෙකු වීම
 • සමෘද්ධිලාභී/මහජන ආධාරලාභී/ අඩු ආදායම්ලාභී/ ඉතා දිළිදු අයෙකු වීම
 • විවාහ හෝ වැන්දඹු දරුවන් සිටින පවුල් ඒකකයක් වීම
 • අලුතින් ඉදිකරමින් තිබෙන නිවසේ වහලයට සෙවිල්ලක් අවශ්‍ය හෝ පදිංචි නිවසේ වහලට ස්ථීර සෙවිල්ලක් නොමැති වීම
 • මීට පෙර වෙනත් මෙවැනි ආධාරයක් ලැබු අයෙකු නොවීම.

ප්‍රවාහන සේවාවන්

 • බස් නැවතුම්පොල නඩත්තු කිරීම හා ඉදිකිරීම
 • මගී ආවරණ ඉදිකිරීම
 • වේලා සටහන් කුටි ඉදිකිරීම
 • වාහන යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීමට සුදුසු ගරාජ ලියාපදිංච් කිරීම
 • වාහන යෝග්‍යතා සහතික නිකුත්a කිරීමට අදාල රාජකාරී
 • ගරාජ අධීක්ෂණ කටයුතු

අමාත්‍යාංශයෙහි අංශවල කාර්යයන්

Sectional Servicesපාලන අංශය

 • බදවා ගැනීම
 • උසස්වීම් ලබාදීම
 • පත්වීම් ස්ථීර කිරීම
 • සේවා දීර්ඝ කිරීම
 • මුදා හැරීම
 • විශ්‍රාම ගැන්වීම
 • විදේශ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම
 • අමාත්‍යාංශය හා ඊට අයත් දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල විනය කටයුතු
 • නඩු සම්බන්ධව පෙනී සිටීම
 • මානව සම්පත් සංවර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල සියලුම ආයතන කටයුතු
 • ආයතනික හා පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

සැලසුම් අංශය

 • අමාත්‍යාංශයට  අයත් දෙපාර්තමේන්තු, මණ්ඩල හා කොමිෂන් සභාවන්හි සංවර්ධන සැලසුම් මුදල් කොමිෂන් සභාවේ හා ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන ආයතනයන්හි මාර්ගෝපදේශනයන්ට අනුව සකස් කිරීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම, අනුමැතිය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම හා ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර වැඩසටහන්වල සංශෝධනය සදහා අනුමැතිය ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඒක් එක් දෙපාර්තමේන්තුවල හා අනෙකුත් ආයතනවල ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන සැලැස්ම අධීක්ෂණය මෙහෙයවීම හා පසුවිපරම.
 • සංවර්ධන සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රගති පාලන කටයුතු කිරීම.
 • වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්මෙන් නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති විධිමත් මහජන සේවාවක් උදෙසා ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේදී කටයුතු සැලසුම් කිරීම.
 • දේශීය හා විදේශීය රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා එක්ව මධ්‍යම පළාතේ අදළ ක්ෂේත්‍රයන්හී සංවර්ධනය උදෙසා අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාගැනීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ ඵලදායිතා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහය වීම හා අධීක්ෂණය.
 • නැණෝදා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය හා පසුවිපරම.
 • අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයන්හී කටයුතු මෙහෙයෙවීම, අධික්ෂණය හා පසු විපරම.
 • ප්‍රජා ජල සම්පාදන ව්‍යාපාතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, මෙහෙයෙවීම, අධික්ෂණය හා පසු විපරම.
 • පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන ඒකකය පිහිටුවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම, මෙහෙයෙවීම, අධික්ෂණය හා පසු විපරම.

ගිණුම් අංශය

 • වාර්ෂික අයවැය ලේඛණය මගින් අමාත්‍යාංශයට වෙන්කරනු ලබන ප්‍රතිපාදන විධිමත් පරිදි දෙපාර්තමේන්තු මණ්ඩල හා අනෙකුත් ආයතන අතර බෙදා දීම.

 • ප්‍රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් පිළිබදව කටයුතු කිරීම.

 • ගෙවීම් කටයුතු.

 • ප්‍රසම්පාදන කටයුතු.

 • ගිණුම් කාරක සභාවලට අදාළ වාර්තා සැකසීම හා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම.

 • විගණන වාර්තාවලට පිළිතුරු සැපයීම.

 • වාර්තා සකස් කිරීම.

 • ගබඩාකරණය 


Educational Servicesඅධ්‍යාපන අංශය

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වූ ගුරු සේවය/ විදුහල්පති සේවය/අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය හා පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ වූ කාර්යන් ඉටු කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවය

 • ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ලෝමාධාරීන් ගුරුවරුන් ලෙස බදවා ගැනීම.
 • ගුරු මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය.
 • උසස්වීම් ක්‍රියාවලියේදී කලාප කාර්යාල මට්ටමින් සිදුවන කාර්යයන් අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම.
 • ජාතික හා අන්තර් පළාත් පාසල් සදහා වූ ගුරු මාරුවීම් රාජකාරී.
 • සේවයේ සිටියදී උපාධිය ලැබූවන් සදහා උපාධි පත්වීම් ලබාදීම.
 • සේවයේ යෙදී සිටියදී ගුරු පුහුණු ලැබූවන්ට පත්වීම් ලබාදීම.
 • අභ්‍යාසලාභී ගුරු භවතුන්ට ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබාදීම. ගුරු භවතුන්ගේ අධ්‍යාපන නිවාඩු, විෂය නිවාඩු, නැවත සේවයේ පිහිටුවීම,  විනය කටයුතු.

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය හා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය

 • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය/ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ තනතුරු වලට ස්ථානගත කිරීම
 • සේවා දීර්ඝ කිරීම, පත්වීම් ස්ථීර කිරීම, විශ්‍රාම ගැන්වීම හා නිර්දේශකර රේඛීය අමාත්‍යාංශයට යොමු කිරීම
 • විනය කටයුතු

මධ්‍යම පළාත් පාසැල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

 • පාසල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට බදවා ගැනීමේ රාජකාරී.
 • ස්ථාන මාරු කිරීම,  පත්වීම් ස්ථීර කිරීම, උසස් කිරීම,කාර්යක්ෂමතා කඩයිමි විභාග  රාජකාරී
 • විශ්‍රාම ගැන්වීම්.
 • විනය කටයුතු

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන මූල්‍ය හා පරිපාලන නීතිරීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බවට නිසැක වීම සදහා සෝදිසි පරීක්ෂා කිරීම තුළින් පාලනයේ විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කිරීම.

අධ්‍යාපන හා ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින සියලුම දෙපාර්තමේන්තු, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල හා පාසල්වලට පවරා ඇති කාර්යයන් පිළිබදව පවත්නා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය පිළිබදව ඒ පිළිබදව වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සහ ආවරණය කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලබන අභ්‍යන්තර සෝදිසියෙහි විධිමත් බව හෝ ප්‍රමාණවත් බව පිළිබදව අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයක්  හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාගෙන යාම.

කාර්යයන්

 • ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතන විගණනය කිරීම.

 • හදිසි  සෝදිසි පරීක්ෂණය පැවැත්වීම.

 • විශේෂ විමර්ෂණ පැවැත්වීම.

 • විශ්‍රාම යන නිලධාරීන්ගේ හිමිකම් නොපෑමේ සහතික නිකුත් කිරීම.

 • මාණ්ඩලික නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී විනය කටයුතු හා  විගණන විමසුම් තිබේද යන්න වාර්තා කිරීම

  .

පිවිසෙන්නපූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන ඒකකය

දැක්ම

"පාසල් අධ්‍යාපනය සදහා පූර්ව දැනුමෙන් හා නිපුණතාවයෙන් පිරිපුන් දරුවකු බිහි කිරීම"

මෙහෙවර

මුල් ළමාවිය අවධියේ පසුවන දරුවන්ගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමත්, කායික හා මානසික වශයෙන් දරුවා ශක්තිමත් කිරිමත්, ඒ සදහා පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිළිගත් ප්‍රමිතීන් යටතේ පවත්වාගෙන යාම සදහා වන ක්‍රමවේදයන්, ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීම, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය කිරීම මෙම අංශයේ කාර්ය භාරය වේ.

මෙම ඒකකයේ ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ,

 1. පළාතේ මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරිම
 2. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම, කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීම
 3. මුල් ළමාවිය අවධියේ පසුවන ළමුන්ගේ කායික, මානසික ඇතුළු සමස්ථ සංවර්ධනයට හිතකර පරිසරයක් ඇති කිරීම.
 4. මුල් ළමාවිය අවධියේ පසු වන ළමුන්ගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කර නිසි රැකවරණයක් ලබා දීම.
 5. පූර්ව ළමාවිය අවධිය සංවර්ධනය කිරිම සදහා අවශ්‍ය විය හැකි යැයි හැගෙන වෙනත් පියවරයන් ගැනිම.


 


water projectප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ඒකකය

දැක්ම

මධ්‍යම පළාතේ ග්‍රාමීය හා වතු අංශයේ ප්‍රජාවට ආරක්ෂිත පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම මගින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීම

මෙහෙවර

ජල සම්පාදනය, සනීපාරක්ෂාව, ස්වස්ථතා අධ්‍යාපනය, ධාරිතා සංවර්ධනය සහ පාරිසරික සංරක්ෂණය ස‍දහා වන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එවැනි ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා මග පෙන්වීම තුළින් ග්‍රාමීය හා වතු ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ යහපාලනය සහතික කරමින් සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප්‍රෙවේශය මගින් අභිමානවත් සහ සමෘද්ධිමත් ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම.

කාර්යයන්

 1. මධ්‍යම පළාත තුළ පානීය ජල පහසුකම් හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම වෙනුවෙන් පිහිටුවාගත් ප්‍රජා මූල සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම, අධීක්ෂණය හා නියාමනය කිරීම, අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම, ප්‍රජා මූල සංවිධාන පරිපාලනය සදහා අවශ්‍ය නීති රෙගුලාසි හා චක්‍රෙල්ඛ නිකුත් කිරීම, ප්‍රතිසංවිධානය, විසුරුවා හැරීම හා විගණනය කිරීම.
 2. ප්‍රජාමූල සංවිධාන ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කිරීමට සහය වීම.
 3. මධ්‍යම පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක ජ්‍රජා ජල හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යපෘති වැඩි දියුණු කිරීම සදහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් හා ආධාර ලබා දීම.
 4. ප්‍රජා මූල සංවිධානවල ධාරිතා සංවර්ධනය සදහා  සහායවීම හා නිලධාරී මණඩලය කමිටු සාමාජිකයින් සේවකයින් හා ප්‍රජාව පුහුණු කිරීම.
 5. සහායක ආයතනයන්ගේ කාර්යභාරය හදුන්වාදීම හා එම ආයතනයන් සමග අවශ්‍යතාවය පරිදි ගිවිසුම්වලට එළඹීම, කාර්ය මණ්ඩලය සදහා පුහුණුවීම් ලබා දීම.
 6. ප්‍රජා මූල සංවිධාන විසින් පවත්වාගෙන යා යුතුයැයි නියම කරනු ලබන පොත් පත්, ලිපි ලේඛන හා ආකෘති පත්‍ර හදුන්වාදීම හා ඒවා භාවිතා කිරීමට සැලැස්වීම.
 7. ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අදාල ව්‍යපෘති සදහා බාහිර පාර්ශවයන් සමග ගිවිසුම්වලට එළඹීම සහ සම්බන්ධීකරණයන් පවත්වාගෙන යාම.
 8. මධ්‍යම පළාත් තුළ හදුනාගත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සදහා ප්‍රජා ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ව්‍යාපෘතියට අදාලව ප්‍රජා මූල සංවිධාන පිහිටුවීම.
 9. ප්‍රජා මූල සංවිධාන ගමේ සංවර්ධනයේ කෙන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් කරලීම.

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවල සේවාවන්

Powerපළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

"නැණ ගුණ සපිරි නිපුණතා පූර්ණ අනාගත පරපුරක්"

මෙහෙවර

"සිසු   පරපුර උදෙසා ඉහළ ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුතු සම හා සාධාරණ අධ්‍යාපන අවස්ථා සලසා දීම පිණිස  මැදරට පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීම"

කාර්යයන්

 1. අනිවාර්ය අධ්‍යාපන අවධියේ පසුවන සිසුන් සදහා ඉගෙනුම් අවස්ථා සැපයීම
 2. සාර්ථක ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක් සදහා යෝග්‍ය ආකාරයේ පංති කාමර සම්පාදනය
 3. සිසු කායික, මානසික යහපැවැත්ම සංවර්ධනය
 4. සුබසාධනය සහ උපදේශනය ඔස්සේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව සංවර්ධනය
 5. කාර්යක්ෂම ඉගෙනුම්, ඉගැන්වීම්, ක්‍රියාවලියක් සදහා ගුරු මාර්ගෝපදේශණය
 6. ප්‍රාථමික මට්ටමේ සිට උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය තුළින් වඩාත් නිර්මාණශීලී සිසුන් බිහිකිරීම සදහා ප්‍රමාණවත් ගුණාත්මක යෙදවුම් ලබා දීම.
 7. අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය තුළ සිසුන්ගේ තාක්ෂණික හා භාෂා කුසලතා සංවර්ධනය කිරිම
 8. පළාත් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය තුළ මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ආකාරයෙන් යෙදවීම පිණිස කර්තව්‍යයන්, නියාමනය සහ පරිපාලනය.

මධ්‍යම පළාතේ අධ්‍යාපන කලාප සහ පාසල්

දිස්ත්‍රික්කය කලාප සංඛ්‍යාව ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව පළාත් පාසල් සංඛ්‍යාව
මහනුවර 06 35 619
මාතලේ 04 12 311
නුවරඑළිය 05 07 543
මධ්‍යම පළාත 15 54 1473


ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 225134
Fax: +94 812 225134
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

යහපාලනයෙන් විශිෂ්ටත්වයට පත්වූ දිවයිනේ සාර්ථකම පළාත් පාලන පද්ධතිය මැදරටින්

මෙහෙවර

මැදරට ප්‍රජාවගේ සුභ සිද්ධිය සදහා පළාත් පාලන ආයතනවලට පැවරී ඇති කාර්ය හා කර්තව්‍ය කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායිව ඉටු කිරීමට හැකිවන පරිදි මිත්‍රශීලී මගපෙන්වීම, පහසුකම් සලස්වා දීම තුළින් යහපාලනයෙන් යුතු සාර්ථක පළාත් පාලන පද්ධතියක් පළාත තුළ ස්ථාපිත කිරීම.

මධ්‍යම පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන

දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා මහනගර සභා
මහනුවර 11 0 02
මාතලේ 17 04 01
නුවරඑළිය 05 02 01
මධ්‍යම පළාත 33 06 03

කාර්යයන්

 1. මධ්‍යම පළාතේ සියලුම පළාත් පාලන ආයතන ස්වකීය ආයතනික අරමුණු පිළිබදව නිරවුල් අවබෝධයකින් යුක්තව තම අධිකාරී බලය තුළ නියමිත කාර්යයන් විධිමත්ව ඉටුකරලීම තහවුරු කිරීම.
 2. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය මගින් පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල හා වගකීම් අතරින් පළාත් පාලනයට අදාල ඒවා පළාත තුළ ක්‍රියාවට නැංවීම.
 3. දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල වන්නාවූ විවිධ පනත්, ආඥා පනත්, නීති රෙගුලාසි සහ චක්‍රෙල්ඛ, උපදෙස් වලට අනුකූලව බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 4. සෑම පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින්ම ස්වකීය කාර්යයන් ඉටු කිරිමේදී, එවාට පැවරී ඇති බල සීමාව නොයික්මවා  ක්‍රියාත්මක විම තහවුරු කිරීම.
 5. රජය සහ පළාත් සභාව විසින් ගනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයන් අනුව පළාත් පාලන අයාතන විසින් ස්වකීය කටයුතු ඉටු කරලීම සොයා බැලීමේ වගකීම දැරීම.
 6. පළාත් පාලන ආයතන වෙත අවශ්‍ය උපදෙස් සහ නිසි මාර්ගෝපදේශ ලබා දීම
 7. මූල්‍යාධාර (විශේෂයෙන් වැටුප් පුතිපූර්ණය කිරීම්) ලබා දිමට සහතික වීම.
 8. පළාත් පාලන ආයතනයන්හී පිරිස් කළමනාකරණයට අදාළ වන්නා වූ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කරලීම.
 9. පළාත් පාලන අයාතනයන්හී උසස් මට්ටමේ කාර්යසාධනයක් පවත්වා ගැනීම පිණිස ඉවහල් වන්නාවූ අයාතනික සහ පිරිස්බල සංවර්ධනය තහවුරු කිරිම.
 10. පළාත් පාලන විෂය ක්ෂේත්‍රයට අයත්වන පර්යේෂණ පැවැත්වීම සහ පුහුණුව හා අධ්‍යාපනය ලබා දීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 202263
Fax: +94 812 202261
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

“නිරවුල් රාජ්‍ය ඉඩම්වල තෘප්තිමත් ජන සමාජයක් මැදරටින්"

මෙහෙවර

"මධ්‍යම පළාත තුළ පිහිටි රජයේ ඉඩම් හා ඊට අනුබද්ධිත සම්පත්වල භාරකාරත්වය දරමින් ඒවා ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස විවිධ පරිහරණවලට යෙදීමේදී ආර්ථික සාමාජීය හා පාරිසරික සාධක සමතුලිත කරන මනා කළමණාකාරීත්වයක් පවත්වාගෙන යාම"

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේනතුව ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ගැනෙන තවත් එක් ප්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තුවක් වන අතර, එමගින් මධ්‍යම පළාත තුළ සියලුම රාජ්‍ය ඉඩම් පාලනය කෙරේ. ඵලදායී රාජ්‍ය ඉඩම් භාවිතය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන ආර්ථික, සමාජීය සහ පාරිසරික සාධකයන් නියමාකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරිමේ වගකීම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව සතු වේ. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන කාර්යයන් නිශ්චිත ක්‍රියාකාරකම් 5 ක් ඔස්සේ ගොනුගත කළ හැකිය.

කාර්යයන්

 

 1. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත අනුව ජනාවාස යොජනා ක්‍රම සැලසුම් කිරිම, ක්‍රියාත්මක කිරිම හා බෙදා දුන් ඉඩම් සදහා දීමනාපත්‍ර නිකුත් කිරිමට පළාත් සභාවේ එකගත්වය ලබා දීම.
 2. පළාත් සභාවට අයත් රජයේ ඉඩම් පුද්ගලයින් හා ආගමික ස්ථාන, පොදු කටයුතු, විවිධ කාර්යයන් සදහා බැහැර කිරිමේ දී රජයේ පවත්නා පනත් අනුව කටයුතු කිරිමට පළාත් සභා එකගතාවය ලබා දීම.
  1. ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ, ඉඩම් කච්චේරි  සදහා අනුමැතිය ලබා දීම, අවසාන ලැයිස්තුව අනුමත කිරීම.
  2. රජයේ ඉඩම් ආඥාපනත යටතේ ඉඩම් කච්චේරි  සදහා අනුමැතිය ලබා දීම, පදිංචිය සදහා  කාෂිකාර්මික, කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු සදහා පළාත් පාලන අයාතන සහ රජයේ කටයුතු සදහා අවශ්‍ය ඉඩම් නිදහස් කිරීම, දිගුකාලීන බදු ක්‍රමය යටතේ ඉඩම් ලබා දීම, වාර්ෂික බලපත්‍ර පැවරීමේදී පළාත් සභා අනුමැතිය ලබා දීම.
  3. රජයේ දෙපාර්තමේන්තු , ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ පළාත් පාලන අයාතන සදහා අවශ්‍ය ඉඩම් නිදහස් කිරීම, බදු දීම සහ පැවරීමට අදාළ ක්‍රියාවලී මෙහෙයවීම.
 3. ඉඩම් ප්‍රදාන (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීමට අනුමැතිය ලබා දීම, බැහැර කිරීමට, පැවරීමට අනුමැතිය ලබා දීම.
 4. අන්තර් පළාත් ඉඩම් සංවර්ධන ව්‍යාපාති වලින් බැහැර පළාත් සභාව සතු රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශණ සහ උපදෙස් ලබාදීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 424463
Fax: +94 812 424463
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


සමූපාකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

“විශිෂ්ඨතම සමූපකාර සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමට නායකත්වය ලබා දීම"

මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාත තුළ සමූපකාර ප්‍රතිපත්තිය සහ සාරධර්මවලට අනුකූලව සමූපකාර ව්‍යවසාය සංවර්ධනය කිරීම සදහා ව්‍යවස්ථාපිත වගකීම් ඉටුකරමින් හා සමූපකාර සංවිධානවල යහපාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම උදෙසා සම්පත්දායකයෙකු, උපදේශකයෙකු, සහායවන්නෙකු,  සම්බන්ධීකාරකයෙකු සහ මගපෙන්වන්නෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් යහපාලිත  සමූපකාර සමිති පද්ධතියක් ස්ථාපිති කිරීම

සමුපකාර ව්‍යවසායකත්වය මධ්‍යම පළාත් සංවර්ධන අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් තවදුරටත් දායකත්වය ලබා දීමේ ශක්‍යතාවයෙන් යුතු ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර ඒ සදහා කටයුතු කිරීම සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. මධ්‍යම පළාතේ 1993 අංක 04 දරන (සංශෝධිත) ප්‍රඥප්තිය සංශෝධිත 1190 අංක 10 දරණ මධ්‍යම පළාත් සමූපකාර සමිති ප්‍රඥප්තිය, රීති හා ඒ යටතේ පැනවෙන අනු නීවල වගකිම් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් වඩාත්  වගකීමෙන් හා සමූපකාර මූලධර්ම අනුව කටයුතු කරමින් සමූපාකර සමිති වෙත අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට දෙපාර්තමේන්තුව සූදානමින් බැදී සිටියි"

කාර්යයන්

 1. මෙහෙයවිමට අදාළ වන්නාවූ  සංශෝධන සහ නීති රෙගුලාසි කාලීනව සහ ක්‍රියාකාරීව යාවත්කාලීන කිරිම.
 2. සමූපකාර සමිති ලියාපදිංචිය.
 3. සමූපකාර සමිතිවල ව්‍යවස්ථාපිත විගණනයන් සිදු කිරීම.
 4. නීති සහායක ක්‍රියා රාමුවක් වැඩි දියුණු කිරීම
 5. අක්‍රීය සිමිත ඈවර කිරීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 201840
Fax: +94 812 201757
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
Web: www.coopdept.cp.gov.lk

 


සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

කලා සංස්කෘතික හා ඵෙතිහාසික උරුමයන් සුරකින මතු පරපුරක් මැදරටින්

මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාතේ ස්පර්ශනීය හා අස්පර්ශනීය උරුමයන් සුරක්ෂිත කරමින් සකලවිධ කලාවන්ගේ නිරතවන්නන්ට සුභසාධනය සලසමින්, මානසික සංතෘප්තිය හා ආධ්‍යාත්මික යහගුණයෙන් සපිරි සමාජයක් බිහි කිරීමට දායක වීම.

සංස්කෘතික උරුමයන් සුරක්ෂිත කරමින් සංවර්ධනය කිරිමත් කලා හා සංස්කාතිකමය වටිනාකමකින් යුත් දැනුම් සම්භාරයක් පවත්වා ගනිමින් ව්‍යාප්ත කිරීමත් දක්වා වූ පුලුල් පරාසයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන සංස්කාතික කටුයතු දෙපාර්තමේන්තුව, තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනය සහ පෝෂණය විය හැකි සාරවත් සංස්කෘතික පසුබිමක් නිමැවීමේ සද්කාර්යයේ නියැලී සිටී.

කාර්යයන්

 1. ස්පර්ශනීය උරුමයන්  සුරක්ෂිත කිරීම.
 2. අස්පර්ශනීය උරුමයන් සුරක්ෂිත කිරිම.
 3. සකලවිධ කලාකරුවන්ගේ සුබ සාධනය.
 4. වින්දනාත්මක හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරිම.
 5. කලා හා සාහිත්‍ය නිර්මාණ හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරිම.
 6. සාරධර්ම ගරු කරන සමාජයක් බිහි කිරිමට කටයුතු කිරීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 813 843374
Fax: +94 812 238476
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


වෙළද, වාණිජ හා සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

"තෘප්තිමත් සංචාරකයින් සහ වෙළද ප්‍රජාවකින් සපිරි මැදරටක්"

මෙහෙවර

වඩා අර්ථවත් හා වඩා වේගවත් ආර්ථික ප්‍රවර්ධන ක්ෂේතත්‍රයන්හි ආයෝජකයින්ට සාධාරණ, සමානුපාතික හා ඵලදායි ලෙස පහසුකම් සලසමින් ස්වාභාවික, සංස්කෘතික සහ ඵෙතිහාසික උරුමයන් සුරැකි දෙස් විදෙස් සංචාරක ආකර්ශනයෙන් විශිෂ්ඨ වූ මෙන්ම සවිබල ගන්වන ලද වෙළද ප්‍රජාවකින් තෘප්තිමත් වූ මැදරට ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නංවමින් ජාතික ආර්ථිකයට දායක වීම.

කාර්යයන්

 1. ව්‍යාපාර නාම ආඥාපනත ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ සදහා අවශ්‍ය සහාය දැනුම හා පහසුකම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ලබාදීම.
 2. මධ්‍යම පළාත පුරා විසිරී  සිටින වෙළදුන් ඔවුන්ගේ ආර්ථීක අරමුණු අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ඒකරාශී කිරීම හා බල ගැන්වීම.
 3. මානව සම්පත් සංවර්ධනය.
 4. සංචාරක ක්ෂේත්‍රෙයේ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
 5. වෙළද වාණිජ හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන්හි  අදාළ නිර්මිත සංවර්ධනය.
 6. වෙළද වාණිජ හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයන්හි සේවයේ නියුතු ආයතන වලට මුල්‍යාධාර හා මෙහෙයවීම ලබාදීම.
 7. ආයෝජන අවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම.
 8. තොරතුරු ලබාදීම වැඩිදියුණු කිරීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 3887118
Fax: +94 812 3887118
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


ඉංජිනේරු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

දැක්ම

"මැදරට සංවර්ධනයට ඉංජිනේරුමය සවිය"

මෙහෙවර

මැදරට සෞන්දර්යය හා ප්‍රෞඩත්වය සුරැකෙන වාස්තු හා ඉංජිනේරුමය නිර්මාණ සහ සැලසුම්කරණය තුළින් අභිමානවත් සංවර්ධනයක් උදෙසා නවීන තාක්ෂණික උපදෙස් සහ සේවාවවක් ලබාදීම.

කාර්යයන්

 1. වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම්, ව්‍යුහ නිර්මිත සැලසුම් ලබාදීම, ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම, මූල්‍ය කටයුතු කළමණාකරනය.
 2. මධ්‍යම පළාතේ සිටින ඉංජිනේරුවන්ට, ඉංජිනේරුමය ක්ෂේත‍්‍රයට අදාල පාඨමාලා හදාරන සිසුන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව ලබාදීම.
 3. මධ්‍යම පළාතේ වන ඉදිකිරීම් සඳහා ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ හා ප‍්‍රමිතීන් නඩත්තු කර ගැනීමට අවශ්‍ය රසායනාගාර පහසුකම් ලබාදීම.
 4. මධ්‍යම රජයේ ඉල්ලීම් අනුව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා උපදේශනය ලබාදීම.

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 205581
Fax: +94 812 205581
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

 


සමූපාකාර සේවක කොමිෂන් සභාව

දැක්ම

"විනය ගරුකවූත් , තෘප්තිමත්වූත්, විශිෂ්ඨතම සමූපකාර සමාජයක් මැදරටින්"

මෙහෙවර

මධ්‍යම පළාතේ සමුපකාර සේවකයින්ගේ සේවා සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම සදහා ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති නෛතික විධිවිධානයන්හි නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සහ සේවක සුභ සාධනය හා කළමණාකරණය තුළින් සේවකයින්ගේ ආකල්පවල වෙනසක් ඇති කරමින් ගුණාත්මක අගය හා කාර්යාභිවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වීම.

කාර්යයන්

 1. සමූපාකාර කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්, උසස් කිරීම්, විනය කාර්ය පටිපාටි සකස් කිරීම සහ ඒවාට අදාල අභියාචනා විභාග කිරීම
 2. සමූපාකාර සේවක වැටුප් ක‍්‍රම හා දීමනා නියම කිරීම
 3. කොමිෂන් සභා තීරණ බල ගැන්වීම

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 220102
Fax: +94 812 224247
Email: यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.
Web: www.coopemp.cp.gov.lk

 


පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලය

දැක්ම

"මධ්‍යම පළාත තුළ ඉගෙනුම් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරිම"

මෙහෙවර

දැනුම සහ තොරතුරු නිදහසේ සහ අඛණ්ඩව පරිහරණය කිරීමට උපරිම අවස්ථාව ලබා දීම තුළින් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී කාර්ය සාධනයට අත්‍යාවශ්‍ය මානව සම්පත් සංවර්ධනය.

කාර්යයන්

 1. පාඨකයන්ට පුස්තකාල වලින් උපරිම සේවාවක් ලබාගැනීමට  පුස්තකාල පරිපාලනය පිළිබද දැනුම ලබාදීම.
 2. දැනුම හුවමාරු කිරීමේ පුස්තකාල සහයෝගීතා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 3. ප්‍රදේශයේ සංස්කෘතිය පිළිඹිබුවන පොත් අත් පිටපත් පුසතකාල පොත් ආදී සාහිත්‍යමය උරුමයන් පුස්තකාලවලට අයත්කර ගැනීම හා සංරක්ෂණය පිළිබද වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සාකච්ඡා කිරීම, සම්මන්ත්‍රණ, පැන විසදුම් තරග, කථික තරග, ආරාධිත උගතුන්ගේ දේශන ආදී සංවිධානාත්මක ක්‍රියා තුළින් පුස්තකාල සාමාජික අභිවෘද්ධිය සදහා ක්‍රියාකරන ක්‍රියාත්මක ආයතන බවට පත්කිරීම සහ ප්‍රජා සේවාවන් සදහා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්කිරීම

ඇමතුම් තොරතුරු

Phone: +94 812 384032
Fax: +94 812 386169

සමූපකාර සංවර්ධනය

cooperative Development and cooperative employee commission සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා සමූපකාර සේවක කොමිෂන් සභාව, ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

Department of Education අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය ලබන වයසේ සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන අවස්ථාවන් ලබා දේ

ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව

housing_construction services මධ්‍යම පළාතේ සියලු රජයේ ඉඩම් වල අධිකාරිත්වය දරන අතර එවැනි ඉඩම් නිසි කළමනාකරණය සඳහා වගකිව යුතු වේ.

අප වෙත පැමිණෙන්න

Reach us පළාත් සභා සංකීර්ණය, පල්ලේකැලේ
කුණ්ඩසාලේ, 20168
ශ්‍රී ලංකාව

Go to top